ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

A KTKsoft Informatikai és Tanácsadó Kft. (Cg. 13-09-174596, székhely: 2120 Dunakeszi, Pejachevich A. u. 2. 4.a.), mint Szolgáltató az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Szolgáltató által nyújtott munkaerő-közvetítési szolgáltatás során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

1. Fogalmak

· Szolgáltató:

Név: KTKsoft Informatikai és Tanácsadó Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Pejachevich A. u. 2. 4.a.

Cg.: 13-09-174596

Képviseli: Túri Miklós ügyvezető

Telefonszám: +36 30 231 2692

e-mail cím: turi.miklos@ktksoft.hu

aki a munkaerő-közvetítési szolgáltatást nyújtja.

· Munkaerő-közvetítés:

A Szolgáltató azon szolgáltatásainak összessége, melyekkel elősegíti Partnerei, mint munkát kínálók részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából megfelelő jelöltek megtalálását, az ilyen jogviszony létesítését.

Ennek keretében Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket végzi:

– adott pozícióra alkalmas jelöltek felkutatása akár saját adatbázisból, álláshirdetéssel, vagy harmadik fél szolgáltatásainak igénybevételével;

– jelöltek alkalmasságának felmérése, ellenőrzése;

– jelöltek előszűrése, kiválasztása;

– jelölt Partnernek történő bemutatása.

· Álláshirdetés:

A Szolgáltató által bármely felületen megjelenített, nyitott pozícióra jelölt keresésére irányuló hirdetés.

· Nyitott pozíció:

A Szolgáltató által ismert, Partnerei által részére pontos paraméterekkel megjelölt, adott partnernél betöltésre váró pozíció.

· Jelölt:

Álláshirdetésre, nyitott pozícióra jelentkező, vagy harmadik fél által Szolgáltató részére bemutatott, vagy Szolgáltató által közösségi médiából, más munkaerő-közvetítő adatbázisából megkeresett természetes személy.

· Személyes adat:

A GDPR értelmében az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

· Adatkezelés:

A GDPR értelmében a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

· Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja (2011. évi CXII. tv. Infotv.).

Az adatkezelő meghatározza a személyes adatkezelés céljait és módjait.

Munkaerő-közvetítési tevékenysége során végzett adatkezelések tekintetében a Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

A munkaerő-közvetítési tevékenység során, a jelölti személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül továbbá Szolgáltató valamennyi szerződéses Partnere, melynek Szolgáltató a munkaerő-közvetítési szolgáltatás keretében jelölti személyes adatokat továbbít. Szolgáltató Partnerei önálló adatkezelők, adatkezelési tevékenységüket a saját adatkezelési tájékoztatójukban meghatározottak szerint végzik.

2. Szolgáltató által kezelhető adatok típusa, forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

2.1. Kezelhető adatok típusa, az adatkezelés célja

Kezelhető adat típusa Adatkezelés célja
a) Név Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás, azonosítás, kapcsolattartás
b) Lakcím Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás, azonosítás, kapcsolattartás
c) Születési hely, idő Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás, azonosítás
d) Telefonszám Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás, kapcsolattartás
e) E-mail cím Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás, kapcsolattartás
f) Nem Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás
g) Állampolgárság Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás
h) Fotó Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás, azonosítás
i) Jelenlegi és korábbi munkahelyek, beosztások, projektek Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás
j) Iskolai végzettségre, egyéb képzésekre vonatkozó adatok Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás
k) Jogosítvány típusa Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás
l) Publikációkra, prezentációkra vonatkozó adatok Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás
m) Referenciák Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás
n) A Jelöltről a közösségi média felületein megjelenő adatok, információk Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás
o) Személyes kapcsolatfelvétel, interjú, korábbi együttműködés során tapasztalt személyiségi-, viselkedési jellemzők Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás
p) Szakmai alkalmasság felmérésére alkalmas teszt, próbafeladat eredménye Munkaerő-közvetítési szolgáltatás, profilalkotás
2.2. Adatok forrása

A Szolgáltató által kezelt adatok forrása a 2.1. a)-m) pontjai esetén az érintett Jelölt, harmadik fél, vagy más munkaerő-közvetítői adatbázis.

A Szolgáltató által kezelt adatok forrása a 2.1. n)-p) pontjai esetében a közösségi média felületek, illetve a Szolgáltató által végzett saját kutatás.

Az adatközlés valamennyi esetben önkéntes, illetve a Szolgáltató minden nyitott pozíció esetén megjelölheti azon adatokat, melyek szükségesek a jelölti státuszhoz. Amennyiben egy nyitott pozícióval kapcsolatban a Jelölt nem adja meg valamennyi, az azonosításhoz, alkalmasság felméréséhez szükséges adatot, úgy a Szolgáltató nem tudja garantálni a Jelölttel történő kapcsolatfelvételt, illetve a Jelölt továbbítását Partnerei felé. Hiányos adatmegadás esetén, amennyiben a szükséges adatok köre a Szolgáltató által korábban a Jelölt által elérhetően meghatározásra került, a Szolgáltató nem köteles értesítési, hiánypótlási céllal a Jelölttel a kapcsolatot felvenni.

2.3. Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató által végzett adatkezelés jogalapja valamennyi esetben a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, azaz az érintett Jelölt hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez.

2.4. Az adatkezelés, adattárolás időtartama

Amennyiben a Jelölt kizárólag egy adott nyitott pozícióval kapcsolatos adatkezeléshez járul hozzá, a Szolgáltató az adatkezelést az adatrögzítéstől számított 1 év időtartamban végzi. Amennyiben az adott nyitott pozícióval kapcsolatos toborzási folyamat az adatrögzítéstől számítottan 1 éven túl tart, úgy a Szolgáltató az adott Jelöltet nyilatkozattételre hívja fel a további adatkezelés érdekében. Amennyiben a Jelölt 15 napon belül nem nyilatkozik, vagy a további adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy a Szolgáltató a Jelölt adatait törli abban az esetben is, ha az adott nyitott pozícióra vonatkozó toborzás, melyre a Jelölt eredetileg jelentkezett, még folyamatban van.

Amennyiben a Jelölt a Szolgáltató állandó adatbázisában történő készletező adatkezeléshez is hozzájárul, a Szolgáltató az adatkezelést az adatrögzítéstől számított 3 év időtartamban végzi. A Szolgáltató ehhez a Jelölt külön hozzájárulását kéri.

3. Adatkezelés anonim Partner esetén

Abban az esetben, ha a Szolgáltató Partnere a jelöltkeresés első fázisában nem kívánja felfedni kilétét, így az az álláshirdetésben, a nyitott pozíció Szolgáltató általi továbbításában nem kerül megjelölésre, a Szolgáltató az alábbiak szerint jár el:

A Szolgáltató, vagy a részére szolgáltatást nyújtó harmadik fél elvégzi a Jelölt előszűrését, majd megfelelés esetén felveszi a kapcsolatot a Jelölttel, Amennyiben a Jelölt minden tekintetben megfelelőnek tűnik a nyitott pozícióra, a Szolgáltató alkalmasnak ítéli meg arra, hogy adatait Partnerének továbbítsa, a továbbítást megelőzően felfedi a Jelölt részére a Partnere kilétét. A Jelöltnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az adatai Szolgáltató Partnere részére történő továbbításához hozzájárul-e. Amennyiben a Jelölt kifejezetten tiltakozik adatai Szolgáltató Partnerének történő továbbítását illetően, a Szolgáltató a Jelölt anyagait nem továbbítja. Amennyiben a jelölt a nyilatkozattételre történő felhívást követő 5 napon belül nem nyilatkozik, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy nem tiltakozott adatai továbbítását illetően, és azokat az adott nyitott pozíciót kínáló Partnerének továbbítja.

Szolgáltató Partnerei üzleti titkainak megóvása érdekében a Jelöltek kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni és titokban tartani Szolgáltató kilétét felfedni nem kívánó Partnerének kilétét, nevét, azt nem jogosultak a Szolgáltató adott Partnerének előzetes engedélye nélkül senkivel közölni és nyilvánosságra hozni sem közvetlenül, sem közvetett módon.

4. A hozzájárulás megadása és visszavonása

A Jelöltek a fenti adataik fenti célú kezelésére vonatkozó önkéntes hozzájárulásukat azzal adják meg, hogy egy álláshirdetésre közvetlenül, vagy a Szolgáltató által ajánlott nyitott pozícióra közvetlenül a Szolgáltatónál vagy harmadik félnél tevőlegesen jelentkeznek.

A Jelöltek az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják az info@ktksoft.hu e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: név, születési idő és e-mail cím, annak érdekében, hogy a Szolgáltató azonosítani tudja, hogy melyik Jelölt adatait kell törölnie.

A hozzájárulás visszavonása esetén a Szolgáltató a Jelölt összes Szolgáltatónál kezelt adatát törli, így a Jelölt által megadott adatokat, a Szolgáltató által felkutatott adatokat és a más forrásból megszerzett adatokat is. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed, és vonatkozik a Szolgáltató által a Jelöltre vonatkozóan készített feljegyzésekre és levont következtetésekre is.

5. Az adatkezelő

A jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatok kezelője a Szolgáltató.

6. Adatfeldolgozók

Név, cím Tevékenység Kezelt adatok köre
MOLEHAND Kft.(1162 Budapest, Viola u. 4. adószám: 13611916-2-42) Adatkezelő megbízásából IT Üzemeltetési feladatok ellátása A 2. pontban felsorolt személyes adatok.
Molnár Péter ev.(1162 Budapest, Viola u. 4. adószám: 67097012-1-12) Adatkezelő megbízásából rendszergazdai feladatok ellátása A 2. pontban felsorolt személyes adatok.
7. Jelölt adatkezeléssel összefüggő jogosultságai

Hozzájárulás visszavonása

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés tekintetében a hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonható az érintett Jelölt egyoldalú írásbeli, erre vonatkozó nyilatkozatával, felsorolásszerűen megjelölve azon adatokat, amelyekre vonatkozóan hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása akkor érvényes, ha a Jelölt azt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan átadja, postai úton, vagy elektronikus úton, nem szerkeszthető dokumentumformátumban eljuttatja Szolgáltatónak.

Azon esetekben, amikor az adatkezelés nem, vagy nem kizárólag hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás visszavonása nem elegendő ok az adatkezelés megszüntetésére.

· Tájékoztatás kérése

Amennyiben a Jelölt adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást igényel, írásban jelezheti azt Szolgáltató felé. A Jelölt jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal kapcsolatos, GDPR által meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon

· Személyes adat helyesbítése, javítása

A Jelölt kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a Szolgáltató helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, a Szolgáltató szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét.

Kérjük a Jelölteket, hogy a kezelt adatokban bekövetkező változás esetén azt a változástól számított 15 napon belül szíveskedjenek bejelenteni a Szolgáltató részére.

· Tiltakozási jog

A Jelölt a jogszabályokban meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

· Adatkezelés korlátozása iránti jog

A jogszabályokban előírt esetekben a Jelölt kérheti, hogy a Szolgáltató adatainak kezelését korlátozza.

· Adatkezelés kiadása/továbbítása iránti jog

A Jelölt kérheti, hogy a Szolgáltató a Jelölt által rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy, a Jelölt által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa. Az adathordozhatósági kérelem a Szolgáltató által kizárólag abban az esetben teljesíthető, ha az adatvédelmi szempontból biztonságosan megoldható és műszaki feltételei fennállnak.

A fenti jogosultságokat a Jelölt a Szolgáltató részére küldött, írásbeli, vagy elektronikus úton, nem szerkeszthető dokumentumformátumú nyilatkozatba foglaltan gyakorolhatja.

Fenti kérelmek esetén a Szolgáltató 1 hónapon belül tájékoztatja a Jelöltet az általa megtett intézkedésekről.

· Panasz jog

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban a Jelöltet jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Továbbá a személyes adatok védelme esetén a Jelölt peres eljárást kezdeményezhet az illetékes Törvényszék előtt.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására,
amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.